Puri Rath Yatra 2013

SCHEDULE FOR PURI FESTIVALS 2013

Name of the Festivals Date of Festival
Akshyaya Trutiya 13.05.2013
Neeladri Mahodaya 18.05.2013
Nrusingha Janma 23.05.2013
Srikhetra Bhaunri 01.06.2013
Rajendrabhisekha 19.06.2013
Rukmaniharan Ekadashi 20.06.2013
Champaka Dwadashi,Daitapai Prabesha & Charabandha 21.06.2013
Chhaturdashi Senapata Lagi 22.06.2013
Debasnana Purnima 23.06.2013
Dashami Chaka Bije 02.07.2013
Khalilagi Ekadashi 03.07.2013
Rajaprasad Bije Dwadashi 04.07.2013
Ghanalagi 05.07.2013
Netroutsav & Nabajaubana Darshan 08.07.2013
Ubha Yatra & Ratha Agyanmala Bije 09.07.2013
Srigundicha 10.07.2013
Hera Panchami 14.07.2013
Dakhina Moda 15.07.2013
Sandhya Darshan 17.07.2013
Bahuda Yatra 18.07.2013
Suna Besha 19.07.2013
Adharapana 20.07.2013
Neeladribije 21.07.2013

NAVAYAUVAN DARSHAN AND NETROTSAV

Chaka Apasar 7.00 a.m.
Mangala Arati 7.10 a.m.
Mailama 7.20 a.m
Avakash 7.50 a.m.
Dasa Avatar & Dian Bahuda Bije 8.00 a.m.
Tati Phitiba 8.10a.m.
Parimanika Darshan 8.30 a.m. to 10.00 a.m
Sarba Sadharana Darshan 10.00 a.m. to 11.30 a.m.
Dhuadhoi Hoi Chunapani Padiba 12.30 p.m.
Dailapati Sarvanga-Vandapana 1.00 p.m.
Netrotsav Vandapana 1.30 p.m
Rosa Homa 1.45 p.m.
Rajaniti 2.00 p.m
Yatrangi-Mahasnana 2.30 p.m.
Mailama 2.40 p.m.
GhantachhataSarbanga 3.00 p.m.
Surya Puja 3.10 p.m
Dwarapala Puja 3.25pm.
Besha Sesha 3.30 p.m.
Gopala Ballav, Ghantachhala Sakala Dhupa (Only Kothabhoga). 4.00 p.m. to 5.00 p.m.
Bhoga Mandap Uthiba 4.10 p.m, to 5. 30 p.m.
Mailama 6.00 p.m.
Madhyahna Dhupa(On!y Kotha Bhoga). 6.15 p.m. to 7.15
Dakshini Ghara Bhoga and Second Bhoga Mandapa. 6.30 p.m. to 8.00
Mailama, Vesha Sesa 8.00 p.m. 8.30 p.m.
Sandhya Arati 8.45 p.m.
Sandhya Dhupa 9.15 p.m. to 10.15 p.m.
Mailama (Chandan Lagi) 10. 45 p.m.
BadasingharVesha 11.30 p.m.
Badasinghar Bhoga 12.00 midnight
PahudaArati 12.15a m.
Banakalagi 12.30 a.m. to 5.00 a.m.

SRIGUNDICHA – RATH YATRA 2013

Mangala Arati 5.30 a.m.
Mailama 5.40 a.m.
Tadapalagi 6.00 a.m.
Rosa Homa 6.00 a.m.
Avakasa 6.30 a.m.
Surya Puja 6.40 a.m.
Dwarapala Puja 7 00 a.m.
Besha Sesha 7.00 a.m.
Gopala Ballav and Sakala Dhupa(Khechudi Bhoga) 7.30 a.m to 8.30 am
Rath a Pratistha 9.00 a.m
Mangalarpana .9.15 a.m.
Pahand Arambha 9.30 a.m.
Pahandi Sesha 12.30 p.m.
Madanmohan Bije 1.00 p.m. to 130 p.m.
Chita Lagi 1.30 p.m. to 2.00 p.m.
Besa Sesa 1.30 p.m.
Chhera Pamhara 1.45 p.m. to 3.00 p.m.
Charamala Phita & Ghoda Sarathi 3.00 pm to 4.00 pm
Rathatana 4.00 p.m

SANDHYA DARSANA

Dwara Phita 3.00 a.m.
Mangala Arati 3.30 a m.
Mai lam a and Tadapalagi 4.00 am
Abakasha 5.00 a.m.
Rosa Homa 5.15 a. m.
Surya Puja 5.30 a.m.
Dwarapala Puja 5.45 a.m.
Besha Sesa 6.00a.m.
Gopala Ballav 6.30 a.m.
Sakala Dhupa 7.00 a.m. to 8.00 a.m.
Bhoga Mandap Mailama 7.30 a.m. to 9.00 a.m.
Yatrangi Mahasnana 9.15 a.m.
Yatrangi Mahasnana 10.30 a.m.
Sarbanga 11.00 a.m.
Nualugalagi Besha 12.00 noon
Madhyahna Dhupa 12.30 p.m. to 1.30 p.m.
2nd Bhoga Mandapa 12.40 p.m. to 2.00 p.m.
Mailama, Vesha 2.15 p.m. to 3.0.0 p.m.
Sandhya Arati 3.30 p.m.
Sandhya Dhupa 4.30 p.m. to 5.30 p.m.
3rd Bhoga Mandap 4.45 p.m. to 6.30 p.m.
Rahasaku Dian Bije 7.00 p.m.
Mailama 7.15 p.m.
Chandana Lagi 7.30 p.m.
Badasimhara Besha 8.00 p.m.
Badasimhara Bhoga 8.30 p.m.
Pahuda Arati 9.00 p.m.
Shrimukha Khandua 9.15 p.m.
Bahutakanta 9.30 p.m.
Chara Bandha 10.00 p.m. to 12.00 midnight
Kusumi Lagi 12.30 a.m. to 3.30 a.m.

BAHUDA YATRA

Mangala Arati 4.00 a.m.
Mailama 4.15 a.m.
Tadapa Lagi 4.30 a.m.
Rosa Homa 4.30 a.m.
Abakasha 5.00 a.m.
Surya Puja 5.15 a.m.
Dwarapala Puja 5.30 a.m.
Besha Sesha 5.30 a.m.
Gcpals Ballav and Sakala Dhup (Khechudi Bhoga). 5.30 a.m. to 6.30 a.m.
Senapata Lagi 6.30 a.m. to 10.00 a.m.
Mangalarpana 10.15 a.m.
Bahuda pahandi 10.15 a.m. to 12.45 p.m.
Chherapanhara 1.45 p.m
Charaphitiba & Ghoda Lagiba 2.45 p.m.
Rathatana Aram bha 3.00 p.m.

HARI SAYANA EKADASHl

Tini Ratha Mangala Arati 6.00 a.m. to 6.30am
Mailama-Tadapalagi 7.00 a.m.
Abakasha 8.00 a.m.
Besha Sesha 9.00 a.m.
Gopala Ballav 10.00 a.m. to
Sakala Dhupa 11.00 a.m. to 1
Mailama 12.30 p.m.
Mahasnana & Sarbangs 1.00 p.m.
Besha Sesha 1.30 p.m.
Madhyahna Dhupa 2.00 p.m. to 3
Mailama 3.30 p.m.
Saree Khandualagi and SandhyaArati 4.00 p.m.
Ekadasi Sarbanga 4.30 p.m.
Suna Besha 5.00 to 6.30 p.m.
Sandhya Dhupa 8,00 p.m. to 9
Mahadipa 9.15 p.m.
Bandapana ??????
Suna Besha 10.00 p.m. to
Mailama ??????
Chandana Lagi 11.30 p.m.
Badasimhara Besha 12.00 midnight
Badasimhara Bhoga 12.30 a.m.
Mailama 12.45 a.m.
Mahasnana Pujatha 1.00 a.m.
Sayan Thakur KhatuIIku Bije 1.30 a.m.
Mahasnana Sesha 1.40 a.m.
Mailama-Sarbanga 2.10 a.m.
Ballava Bada Singh ara Besha 3.00 a.m.
Baiiava Bada Singhara Bhoga 3.30 a.m.
Harisayan Niti 4.00 a.m.
Ratra Pahuda 4.00 a.m.

TRAYODASHI – NILADRI BIJE (GOD TO RETURN )TO SHREE MANDIR

Tini Ratha Man gala Arati 6.00 a.m.
Mailama and Tadapatagi 6.30 a.m.
Abakasha 7.00 a.m.
Besha Sesha 7.30 a.m.
Gopala Ballav 8.30 a.m.
Sakala Dhupa 9.00 a.m. to 10.00 a.m.
Mailama 10.15 a.m.
Mahasnana and Sarbanga 10.45 a.m.
Besha Sesha 11.00 a.m.
Madhyahna Dhupa 11.30 a.m. to 12.30 p.m.
Mailama, Vesha 12.00 p.m.
Sandhya Arati 1.30 p.m.
Sandhya Dhupa 2,00 p.m. to 3.00 p.m.
CharaBandha 3.00 p.m. to 5.00 p.m.
Simhasana Majana 5.30 p.m.
Puspanjali 6.00 p.m.
Pahandi Arambha 6.30 p.m.
Pahandi Sesha 11.00 p.m.

Comments are closed.